Regulamin serwisu Sexoferty.com.pl

Zasady ogólne

 • Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość prezentowania na Stronach Użytkowników szeregu danych, informacji i innych treści o sobie i od siebie wraz z wizerunkiem osobistym znajdującym się na przekazanych do Serwisu fotografiach - składających się na pojecie Profilu Użytkownika.

 • Przeglądanie zasobów Serwisu (Bazy Profili, Strony Użytkowników i inne) oraz jego poszczególne usługi, mogą być dostępne dla każdego użytkownika internetu, przy czym zakres tego dostępu dla osób nie będących Użytkownikami może zostać w każdym czasie i w dowolnym zakresie ograniczany przez Administratora bez podawania przyczyn.

 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Administratorem lub głównymi partnerami Administratora. Określenie reguł świadczenia takich usług, należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest wyłącznie za nie odpowiedzialny i do niego należy zwracać się z wszelkimi uwagami i reklamacjami związanymi ze świadczonymi usługami, a ewentualne reklamacje kierowane do Administratora będą przekazywane tym podmiotom

 • Dla wszystkich Użytkowników o jednakowym statusie w Serwisie, zakres dostępu lub zakres i sposób świadczenia poszczególnych usług Serwisu - zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości - może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora, co dotyczy również możliwości dodawania lub usuwania poszczególnych usług. Powyższe może być uzależnione od wymogu spełnienia przez Użytkowników dodatkowych warunków.

Zasady dodawania ogłoszeń
 • Uczestnikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna w wieku powyżej 18 lat, która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem Konta.

 • Do tego, aby założyć Konto i być Użytkownikiem Serwisu oraz korzystać z jego zasobów niezbędny jest dostęp do internetu, przeglądarka internetowa oraz posiadanie dowolnej i aktywnej Skrzynki e-mail.

 • Osoba, która nie dokona ostatecznej aktywacji Konta zakładanego podczas rejestracji zgodnie z jej procedurą, może zostać pozbawiona możliwości skutecznego założenia Konta, a co za tym idzie Profilu i Strony Użytkownika o danym Loginie (Nick) zarezerwowanym czasowo dla tej osoby w Serwisie, jeżeli ostateczna aktywacja Konta nie zostanie dokonana w okresie dwóch dni od otrzymania wiadomości e-mail z informacjami o kolejnych krokach niezbędnych do skutecznego założenia Konta.

 • Informacje przekazywane przez Użytkownika do Serwisu podczas procedury rejestracji lub edycji Profilu, mogą być moderowane przez Administratora, co oznacza, iż Administrator może odmówić opublikowania ich na łamach Serwisu, a tym samym zablokować Konto lub Stronę Użytkownika, jeżeli podawane treści lub informacje będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu oraz dobre obyczaje lub moralność.

 • Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto z Serwisu według wskazówek wskazanych w Pomocy. Wraz z usunięciem Konta usunięty zostanie z Serwisu Profil i Strona Użytkownika na stałe i bezpowrotnie.

 • W przypadku stwierdzenia przez Administratora, iż Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, Administrator może zablokować Konto lub poszczególne usługi Serwisu (np. Stronę Użytkownika lub możliwość dokonywania wpisów do księgi gości innych Użytkowników i inne), wraz z podaniem na łamach Serwisu stosownej informacji w tym zakresie dostępnej dla wszystkich Użytkowników. Administrator odblokuje Konto lub inne zablokowane usługi według własnego uznania, po zrealizowaniu przez Użytkownika działań wskazanych przez Administratora jako przyczyna blokady albo po upływie określonego czasu wskazanego przez Administratora, jako sankcja za naruszanie Regulaminu, pod warunkiem, że Użytkownik da należytą gwarancję przestrzegania Regulaminu..

 • Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do skasowania konta użytkownika w dowolnym momencie, bez podania przyczyny i bez zwrotu ewentualnie poniesionych kosztów za jego utrzymywanie.

 • Użytkownik serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez serwis sexoferty.com.pl wszelkich przekazanych podczas rejestracji jak i późniejszej edycji Profilu lub w inny sposób, danych osobowych oraz wizerunku osobistego na przekazywanych do Serwisu fotografiach w celach upublicznienia tych informacji i danych osobowych poprzez ich prezentację na łamach Serwisu. Zgoda powyższa obejmuje również zezwolenie udzielone Administratorowi na wykorzystywanie powyższych danych, informacji i wizerunku osobistego przez Administratora w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak internet, dodatkowo prasa. Wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Administratora oraz jego partnerów.

 • Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z korzystaniem z Serwisów. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów marketingowych i statystycznych przez serwis sexoferty.com.pl, co w szczególności oznacza zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz o charakterze informacyjno-reklamowym pochodzących od serwisu sexoferty.com.pl, oraz innych osób:
  - na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji konta Użytkownika.
  - na telefon komórkowy, którego numer Użytkownik udostępnił podając go w swoim ogłoszeniu. (w tym sms).

 • Użytkownik oświadcza, że podane przez niego Dane:
  a. nie będą nieprawdziwe, niedokładne lub wprowadzające w błąd;
  b. nie będą naruszały praw osób trzecich, w tym praw do znaków towarowych, tajemnicy handlowej, ani też dóbr osobistych;
  c. nie będą naruszały obowiązującego prawa i powszechnie przyjętych za obowiązujące norm obyczajowych);
  d. nie będą obraźliwe oraz nie będą zawierały gróźb skierowanych pod adresem osób trzecich;
  e. nie będą zawierały treści budzących niesmak lub posiadających charakter pornograficzny;

Zasady dodawania zdjęć

Udostępniając zdjęcie do Serwisu, Użytkownik oświadcza, iż

 • Posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby zdjęcie to mogło być udostępnione publicznie (opublikowane) na łamach Serwisu oraz w innych mediach, zgodnie ze zgodami udzielonymi przez Użytkownika na podstawie innych postanowień Regulaminu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich..

 • Wyraża zgodę na oznaczanie zdjęć przez Administratora (bez ich istotnej modyfikacji; procedura oznaczania jest zautomatyzowana systemowo)

 • W przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanego zdjęcia lub wizerunku osobistego osób trzecich, Użytkownik zobowiązuje się złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Administratora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.

 • Dodatkowe informacje tyczące specyfikacji zamieszczanych zdjęć dostępne są dla zarejestrowanych użytkowników na przedstronach informacyjnych prowadzących do formularza zamieszczania zdjęć.

Postanowienia końcowe
 • Serwis Sexofert.com.pl umożliwia prezentacje osób, agencji towarzyskich, oraz klubów nocnych jak i lokali rozrywkowych.

 • Osoby prowadzące Serwis sexoferty.com.pl w tym właściciel domeny nie jest w żaden sposób powiązany z osobami dodającymi ogłoszenia, wpisy agencji towarzyskich, agencjami towarzyskimi itd., itp.

 • Osoby prowadzące Serwis sexoferty.com.pl w tym właściciel domeny nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne problemy, niewygody, straty, dyskomfort psychiczny zaistniałe w wypadku zamieszczenie ogłoszenia przez osoby trzecie w czyimś imieniu bez wiedzy osoby pokrzywdzonej. Ponadto w/w osoby nie mają żadnego wpływu, ani nie są wstanie zapowiedz zaistnieniu ewentualnie takiej sytuacji.

 • Osoby prowadzące Serwis sexoferty.com.pl w tym właściciel domeny nie biorą i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne problemy, niewygody, straty materialne, straty moralne, dyskomfort psychiczny etc., etc.  zaistniałe w wypadku kontaktu z osobami które zamieściły swoje ogłoszenie-wpis jako sex ofertę, agencjami towarzyskimi, klubami nocnymi itd, itp. na łamach serwisu sexoferty.com.pl.

 • Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń oraz za ich zgodność ze stanem faktycznym.

 • Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.

 • Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejsca do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

 • W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.

 • Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie Konta Użytkownika.

 • Zastrzegamy sobie prawo do skasowania konta użytkownika lub jego zablokowania bez podania przyczyny i bez zwrotu kosztów poniesionych przez Użytkownika na rzecz serwisu.

 • Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług reklamowych bez podania przyczyny i refundacji poniesionych kosztów.

Prywatne sex oferty | Agencje towarzyskie | Sex anonse | Twoje Konto