Regulamin serwisu Sexoferty.com.pl

Zasady og�lne

 • Za po�rednictwem Serwisu U�ytkownicy maj� mo�liwo�� prezentowania na Stronach U�ytkownik�w szeregu danych, informacji i innych tre�ci o sobie i od siebie wraz z wizerunkiem osobistym znajduj�cym si� na przekazanych do Serwisu fotografiach - sk�adaj�cych si� na pojecie Profilu U�ytkownika.

 • Przegl�danie zasob�w Serwisu (Bazy Profili, Strony U�ytkownik�w i inne) oraz jego poszczeg�lne us�ugi, mog� by� dost�pne dla ka�dego u�ytkownika internetu, przy czym zakres tego dost�pu dla os�b nie b�d�cych U�ytkownikami mo�e zosta� w ka�dym czasie i w dowolnym zakresie ograniczany przez Administratora bez podawania przyczyn.

 • Administrator nie ponosi odpowiedzialno�ci za us�ugi �wiadczone za po�rednictwem Serwisu przez podmioty trzecie, kt�re �wiadcz� us�ugi na rzecz U�ytkownik�w we w�asnym imieniu i na w�asny rachunek, na zasadach i na mocy porozumie� zawartych z Administratorem lub g��wnymi partnerami Administratora. Okre�lenie regu� �wiadczenia takich us�ug, nale�y do podmiotu �wiadcz�cego te us�ugi i podmiot ten jest wy��cznie za nie odpowiedzialny i do niego nale�y zwraca� si� z wszelkimi uwagami i reklamacjami zwi�zanymi ze �wiadczonymi us�ugami, a ewentualne reklamacje kierowane do Administratora b�d� przekazywane tym podmiotom

 • Dla wszystkich U�ytkownik�w o jednakowym statusie w Serwisie, zakres dost�pu lub zakres i spos�b �wiadczenia poszczeg�lnych us�ug Serwisu - zar�wno ju� istniej�cych, jak i tworzonych w przysz�o�ci - mo�e by� w ka�dym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora, co dotyczy r�wnie� mo�liwo�ci dodawania lub usuwania poszczeg�lnych us�ug. Powy�sze mo�e by� uzale�nione od wymogu spe�nienia przez U�ytkownik�w dodatkowych warunk�w.

Zasady dodawania og�osze�
 • Uczestnikiem Serwisu mo�e by� ka�da osoba fizyczna w wieku powy�ej 18 lat, kt�ra po zaakceptowaniu postanowie� Regulaminu, zrealizuje procedur� rejestracji w Serwisie zako�czon� skutecznym za�o�eniem Konta.

 • Do tego, aby za�o�y� Konto i by� U�ytkownikiem Serwisu oraz korzysta� z jego zasob�w niezb�dny jest dost�p do internetu, przegl�darka internetowa oraz posiadanie dowolnej i aktywnej Skrzynki e-mail.

 • Osoba, kt�ra nie dokona ostatecznej aktywacji Konta zak�adanego podczas rejestracji zgodnie z jej procedur�, mo�e zosta� pozbawiona mo�liwo�ci skutecznego za�o�enia Konta, a co za tym idzie Profilu i Strony U�ytkownika o danym Loginie (Nick) zarezerwowanym czasowo dla tej osoby w Serwisie, je�eli ostateczna aktywacja Konta nie zostanie dokonana w okresie dw�ch dni od otrzymania wiadomo�ci e-mail z informacjami o kolejnych krokach niezb�dnych do skutecznego za�o�enia Konta.

 • Informacje przekazywane przez U�ytkownika do Serwisu podczas procedury rejestracji lub edycji Profilu, mog� by� moderowane przez Administratora, co oznacza, i� Administrator mo�e odm�wi� opublikowania ich na �amach Serwisu, a tym samym zablokowa� Konto lub Stron� U�ytkownika, je�eli podawane tre�ci lub informacje b�d� niedozwolone ze wzgl�du na polskie lub mi�dzynarodowe przepisy prawa, tre�� Regulaminu oraz dobre obyczaje lub moralno��.

 • U�ytkownik mo�e w ka�dej chwili usun�� swoje Konto z Serwisu wed�ug wskaz�wek wskazanych w Pomocy. Wraz z usuni�ciem Konta usuni�ty zostanie z Serwisu Profil i Strona U�ytkownika na sta�e i bezpowrotnie.

 • W przypadku stwierdzenia przez Administratora, i� U�ytkownik narusza postanowienia Regulaminu, Administrator mo�e zablokowa� Konto lub poszczeg�lne us�ugi Serwisu (np. Stron� U�ytkownika lub mo�liwo�� dokonywania wpis�w do ksi�gi go�ci innych U�ytkownik�w i inne), wraz z podaniem na �amach Serwisu stosownej informacji w tym zakresie dost�pnej dla wszystkich U�ytkownik�w. Administrator odblokuje Konto lub inne zablokowane us�ugi wed�ug w�asnego uznania, po zrealizowaniu przez U�ytkownika dzia�a� wskazanych przez Administratora jako przyczyna blokady albo po up�ywie okre�lonego czasu wskazanego przez Administratora, jako sankcja za naruszanie Regulaminu, pod warunkiem, �e U�ytkownik da nale�yt� gwarancj� przestrzegania Regulaminu..

 • Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do skasowania konta u�ytkownika w dowolnym momencie, bez podania przyczyny i bez zwrotu ewentualnie poniesionych koszt�w za jego utrzymywanie.

 • U�ytkownik serwisu wyra�a zgod� na przetwarzanie teraz i w przysz�o�ci przez serwis sexoferty.com.pl wszelkich przekazanych podczas rejestracji jak i p�niejszej edycji Profilu lub w inny spos�b, danych osobowych oraz wizerunku osobistego na przekazywanych do Serwisu fotografiach w celach upublicznienia tych informacji i danych osobowych poprzez ich prezentacj� na �amach Serwisu. Zgoda powy�sza obejmuje r�wnie� zezwolenie udzielone Administratorowi na wykorzystywanie powy�szych danych, informacji i wizerunku osobistego przez Administratora w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak internet, dodatkowo prasa. Wyra�a zgod� na otrzymywanie informacji handlowej od Administratora oraz jego partner�w.

 • U�ytkownik wyra�a zgod� na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach zwi�zanych z korzystaniem z Serwis�w. U�ytkownik wyra�a zgod� na przetwarzanie swoich danych osobowych dla cel�w marketingowych i statystycznych przez serwis sexoferty.com.pl, co w szczeg�lno�ci oznacza zgod� na otrzymywanie informacji handlowych oraz o charakterze informacyjno-reklamowym pochodz�cych od serwisu sexoferty.com.pl, oraz innych os�b:
  - na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji konta U�ytkownika.
  - na telefon kom�rkowy, kt�rego numer U�ytkownik udost�pni� podaj�c go w swoim og�oszeniu. (w tym sms).

 • U�ytkownik o�wiadcza, �e podane przez niego Dane:
  a. nie b�d� nieprawdziwe, niedok�adne lub wprowadzaj�ce w b��d;
  b. nie b�d� narusza�y praw os�b trzecich, w tym praw do znak�w towarowych, tajemnicy handlowej, ani te� d�br osobistych;
  c. nie b�d� narusza�y obowi�zuj�cego prawa i powszechnie przyj�tych za obowi�zuj�ce norm obyczajowych);
  d. nie b�d� obra�liwe oraz nie b�d� zawiera�y gr�b skierowanych pod adresem os�b trzecich;
  e. nie b�d� zawiera�y tre�ci budz�cych niesmak lub posiadaj�cych charakter pornograficzny;

Zasady dodawania zdj��

Udost�pniaj�c zdj�cie do Serwisu, U�ytkownik o�wiadcza, i�

 • Posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby zdj�cie to mog�o by� udost�pnione publicznie (opublikowane) na �amach Serwisu oraz w innych mediach, zgodnie ze zgodami udzielonymi przez U�ytkownika na podstawie innych postanowie� Regulaminu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw os�b trzecich..

 • Wyra�a zgod� na oznaczanie zdj�� przez Administratora (bez ich istotnej modyfikacji; procedura oznaczania jest zautomatyzowana systemowo)

 • W przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszcze� do Administratora, odno�nie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanego zdj�cia lub wizerunku osobistego os�b trzecich, U�ytkownik zobowi�zuje si� z�o�y� pisemne o�wiadczenie odpowiedniej tre�ci, kt�re uwolni Administratora od jakiejkolwiek odpowiedzialno�ci w tym zakresie.

 • Dodatkowe informacje tycz�ce specyfikacji zamieszczanych zdj�� dost�pne s� dla zarejestrowanych u�ytkownik�w na przedstronach informacyjnych prowadz�cych do formularza zamieszczania zdj��.

Postanowienia ko�cowe
 • Serwis Sexofert.com.pl umo�liwia prezentacje os�b, agencji towarzyskich, oraz klub�w nocnych jak i lokali rozrywkowych.

 • Osoby prowadz�ce Serwis sexoferty.com.pl w tym w�a�ciciel domeny nie jest w �aden spos�b powi�zany z osobami dodaj�cymi og�oszenia, wpisy agencji towarzyskich, agencjami towarzyskimi itd., itp.

 • Osoby prowadz�ce Serwis sexoferty.com.pl w tym w�a�ciciel domeny nie ponosi �adnej odpowiedzialno�ci za ewentualne problemy, niewygody, straty, dyskomfort psychiczny zaistnia�e w wypadku zamieszczenie og�oszenia przez osoby trzecie w czyim� imieniu bez wiedzy osoby pokrzywdzonej. Ponadto w/w osoby nie maj� �adnego wp�ywu, ani nie s� wstanie zapowiedz zaistnieniu ewentualnie takiej sytuacji.

 • Osoby prowadz�ce Serwis sexoferty.com.pl w tym w�a�ciciel domeny nie bior� i nie ponosz� �adnej odpowiedzialno�ci za ewentualne problemy, niewygody, straty materialne, straty moralne, dyskomfort psychiczny etc., etc.  zaistnia�e w wypadku kontaktu z osobami kt�re zamie�ci�y swoje og�oszenie-wpis jako sex ofert�, agencjami towarzyskimi, klubami nocnymi itd, itp. na �amach serwisu sexoferty.com.pl.

 • Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialno�ci za tre�� zamieszczanych og�osze� oraz za ich zgodno�� ze stanem faktycznym.

 • Wszelkie postanowienia Regulaminu mog� by� w ka�dej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany b�d� publikowane na bie��co w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na �amach Serwisu wraz z informacj� o ich dokonaniu.

 • Po ukazaniu si� na stronie g��wnej Serwisu lub w innych miejsca do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, U�ytkownik powinien niezw�ocznie zapozna� si� ze zmianami, gdy� zalogowanie do Serwisu po takim og�oszeniu stanowi bezwarunkow� akceptacj� nowej tre�ci Regulaminu przez U�ytkownika.

 • W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, U�ytkownik powinien powstrzyma� si� od zalogowania do Serwisu i niezw�ocznie powiadomi� Administratora o takiej decyzji.

 • O�wiadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, poci�gnie za sob� usuni�cie Konta U�ytkownika.

 • Zastrzegamy sobie prawo do skasowania konta u�ytkownika lub jego zablokowania bez podania przyczyny i bez zwrotu koszt�w poniesionych przez U�ytkownika na rzecz serwisu.

 • Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania �wiadczenia us�ug reklamowych bez podania przyczyny i refundacji poniesionych koszt�w.

Prywatne sex oferty | Agencje towarzyskie | Sex anonse | Twoje Konto